Sluiting Baafje intern al besloten?

De Uitkijkpost

De laatste openbare communicatie over het al dan niet voortbestaan van het zwembad naar de burgers van Heiloo was in de Uitkijkpost van 25 mei 2011. Daarin zegt de gemeente:

In het voorjaar hebben wij aan de commissie Maatschappelijk Zaken vier scenario’s voor de sporthal en het zwembad gepresenteerd:
– doorgaan met eigen exploitatie.
– uitbesteden van de exploitatie via aanbesteding.
– intergemeentelijke samenwerking bijvoorbeeld op het
gebied van inkoop, onderhoud en administratie en
– volledig afstoten van het zwembad.

Er moet gezegd worden dat het onderzoek er goed uit ziet. Jammer genoeg is het niet in 1 keer te downloaden, alleen in stukken. Voor het gemak heb ik er maar even 1 document van gemaakt (zie onderaan artikel). Er wordt ingegaan op de effecten van de scenario’s voor de gemeente Heiloo. Er wordt echter nauwelijks ingegaan op de effecten van de scenario’s voor de gebruikers van het zwembad – de burgers van Heiloo. Is dat niet waar de gemeente voor hoort te werken?

Het citaat hierboven doet het voorkomen alsof alles nog open ligt en er veel keuzes mogelijk zijn over het voortbestaan van het zwembad. Drie van de vier geschetste scenario’s voorzien ook in het voortbestaan van het zwembad, dus je zou zeggen “er is een 75% kans dat het zwembad behouden zal worden, dat komt vast wel goed.”

Dit is echter de ene mond van de gemeente Heiloo die spreekt.

Toekomstscenario’s

Wat lees je namelijk in het betreffende advies terug?

Voorstel aan de raad
Burgemeester en wethouders stellen voor:
1. Kennis te nemen van de notitie toekomstscenario’s sporthal en zwembad inclusief bijlagen.

5. De exploitatie van het zwembad in 2012 geen gemeentelijke taak meer te laten zijn.

Hiermee wordt scenario 1 (doorgaan) én 3 (doorgaan met delen kosten andere gemeenten) eigenlijk afgeschreven. Daarbij ga ik er nog vanuit dat scenario 3 een serieus scenario is. Uit geen enkele openbare documentatie blijkt dat samenwerking serieus onderzocht is. In Limmen speelt bijvoorbeeld dezelfde discussie over het zwembad als in Heiloo. Als er gezamenlijke inkoop en administratie gedaan zou kunnen worden én dat kosten zou besparen, dan zou je toch verwachten dat daar met Limmen over gesproken wordt. Al met al rijst de indruk dat dit scenario meer een gedachte-experiment is. Dat betekent dat er nog maar een 50/50 kans is dat het zwembad zal blijven voortbestaan. Dat is al een behoorlijk verschil met hoe dit in de Uitkijkpost gecommuniceerd wordt.

Gemeentetaken

Verderop in het document staat in de conclusies:

Het zwembad is op zich geen taak van de gemeente. Hoe gewaardeerd het zwembad ook is, de gemeente kan het verschil niet op verantwoorde wijze blijven bijleggen. Wij stellen dan ook voor om het zwembad binnen 1 jaar af te stoten, maar wel als voorziening proberen te blijven behouden voor Heiloo. Zoals beschreven in scenario 4 kan dit op meerdere manieren. Als behoud van voorziening niet lukt, dan is sluiten onvermijdelijk. Vanuit zuiver financieel oogpunt is dit het meest wenselijke scenario. Bij verkoop levert dit in één keer een bedrag op en zijn de jaarlijkse lasten direct gereduceerd tot nul, wellicht met uitzondering van mogelijke personele lasten die voortvloeien uit een sociaal plan/sociaal statuut. Het is niet bekend of er ook partijen zijn die in de aankoop van deze voorziening geïnteresseerd zijn.

Hier staat een heleboel, waar ik punt voor punt doorheen zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld het feit dat een zwembad wat veertig jaar wél als een gemeentelijke taak wordt gezien, dat nu opeens niet meer zo zou zijn? En waarom dan niet? Is de strategie van de gemeente veranderd? Is het “hoog voorzieningenniveau” waar mee geadverteerd wordt naar burgers opeens niet meer relevant? Heeft de jeugd geen behoefte aan een plek om veilig en onder toezicht te vertoeven? Het gaat iets te ver om elke zin op die manier te bespreken, maar er valt nog wel het één en ander op aan te merken. De essentie zit hem in de opmerking “vanuit zuiver financieel oogpunt”. Een gemeente is geen bedrijf en heeft niet alléén een financieel oogpunt.

Wat heeft de gemeente bijvoorbeeld gedaan om de exploitatie te verbeteren als de opbrengsten en uitgaven van Het Baafje zo belangrijk zijn? Er wordt niets aan promotie gedaan, geen Duitse badgast in Egmond weet van het bestaan van het zwembad. Ook is door de aanschaf van de zonnecellen het water alleen maar kouder geworden zodat het zwembad:

  1. minder lang open kan
  2. onaantrekkelijk is geworden voor ouderen en kinderen
  3. onaantrekkelijk is voor marktpartijen om over te nemen

Hoezo overname?

Punt 3 is hierbij cruciaal. In de zin uit de conclusie “Het is niet bekend of er ook partijen zijn die in de aankoop van deze voorziening geïnteresseerd zijn” schemert al door dat overname van het zwembad ook niet onderzocht is. Een aanbestedingstraject is een complexe zaak die niet zo 1-2-3 van de grond komt. Betekent dit dat scenario 2 (overname) ook niet echt een optie is? Dan is er dus maar 1 conclusie: Het zwembad wordt gesloten.

Dit klinkt wellicht wat dramatisch en overdreven, er is echter nog een document van de gemeente Heiloo wat een interessant perspectief biedt op de huidige manier van denken over het zwembad. Ik verwijs hier naar de Bezuinigingsnota Heiloo 2012-2014. Op pagina 5 staat een tabel met de voorgestelde bezuinigingen. Daar staat simpelweg: Zwembad afstoten of sluiten – 2014 (“levert op” € 247.000).

Er is hier nergens een intentie te vinden om de exploitatie te verbeteren of een succes te maken van Het Baafje. Er is alléén een intentie om er vanaf te komen!

Conclusie

Gemeente Heiloo communiceert in de Uitkijkpost anders dan in diverse gemeentelijke documenten. De voornemens om van het zwembad af te komen neigen naar een 100% zekerheid. Niets wijst erop dat er serieus geprobeerd wordt het zwembad te behouden. De Vrienden van Het Baafje maken zich dan ook ernstige zorgen over deze vooringenomenheid. Is de opmerking dat burgers van Heiloo mee kunnen praten over de bezuinigingen een wassen neus? Of zal de stem van de duizenden burgers die gebruik maken van het zwembad gehoord worden door de gemeente?

Hoe kunt u helpen?

1. Steun de Vrienden van Het Baafje door mee te doen aan de handtekeningen actie.
2. Neem contact op met de gemeente klik steeds op “meer info” voor e-mail adressen van degene op wie u gestemt heeft. Laat van u horen en laat weten dat u Het Baafje open wilt houden.

Relevante links