rapport commissie

PORTEFEUILLEHOUDER ADVISEUR

Hero Veger Carla laan
SECTOR EN AFDELING GRIFFIE

WP-WZ 072 535 67 92
RAADSVOORSTEL
onderwerp Onderzoek regionaal zwembad en toekomst zwembad Het
Baafje
bijlagen geen
datum raadsvoorstel 10 december 2012
datum collegebesluit 8 januari 2013
bevoegdheid raad
raadscommissie Maatschappelijke Zaken, ter advisering
commissievergadering maandag 11 februari 2013
raadsvergadering maandag 4 maart 2013

Situatieschets

Zwembad “Het Baafje” heeft al jaren een relatief grote negatieve exploitatie. Er zijn in 2011 en
2012 voor de korte termijn maatregelen getroffen, waardoor de exploitatie is verbeterd. Om het
exploitatietekort verder terug te dringen heeft bureau Drijver en Partners een onderzoek
uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Exploitatieonderzoek Het Baafje “(11 juni 2012).
Dit rapport is input voor de verdere uitwerking van het collegevoorstel aan de raad in januari 2011
om de exploitatie van het zwembad vanaf 2012 niet meer te beschouwen als een gemeentelijke
kerntaak.
Samenhangend hiermee is begin 2012, in opdracht van uw raad, de haalbaarheid onderzocht van
een regionaal zwembad. In eerste instantie samen met de gemeenten Castricum en Bergen, maar
nadat Bergen zich heeft teruggetrokken nu alleen met de gemeente Castricum. De uitkomst van dit
onderzoek, het rapport “een regionaal zwembad voor Castricum en Heiloo’’ wordt nu betrokken bij
de discussie over de toekomst van een zwemvoorziening voor de inwoners in Heiloo.
Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat de instandhouding van een zwemvoorziening voor de
inwoners van Heiloo op de lange termijn jaarlijks minimaal tussen de € 125.000 en € 180.000,-
kost voor de gemeente Heiloo.
Daarnaast heeft het college op 5 april 2011 vastgesteld, als richtinggevende conceptbezuiniging
een bedrag van € 247.000,- op de exploitatie van Het Baafje. Het college heeft ook in de kaderbrief
van 21 juni 2012 voor 2012 – 2016, een richtinggevende bezuiniging opgenomen op de exploitatie
van Het Baafje van € 247.000,-.

Voorstel aan de raad

Burgemeester en wethouders stellen voor:

1.
een bedrag van tussen de € 180.000,- en € 200.000,- op de gemeentelijke begroting te blijven
reserveren na 2013 voor een zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo;
2.
voor de dekking van het tekort op de begroting dat door het besluit bij punt 1. ontstaat na
2013, de OZB te verhogen met ingang van 2014 en;
3.
uit te spreken of en zo ja op welke wijze de inwoners hierover geraadpleegd moeten worden;
4.
uw voorkeur uit te spreken voor een regionale zwemvoorziening bij positieve besluitvorming bij
punt 1. en 2. en het college opdracht te geven in overleg met Castricum te treden of met een
lagere bijdrage van Heiloo dan € 180.000,- een regionaal zwembad gerealiseerd kan worden;
5.
te besluiten Het Baafje voorlopig open te houden en indien blijkt dat een regionale

zwemvoorziening niet mogelijk is, dan te bezien tegen welke aanvaardbare kosten Het Baafje
is open te houden;

6.
te besluiten onafhankelijk van de keuze voor een regionale zwemvoorziening of Het Baafje,
dat exploitatie en beheer van een zwemvoorziening op afstand van de gemeente Heiloo
worden gezet.

Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

sector en afdeling Welzijn en Publiekszaken, Welzijn
adviseur Carla laan, 072 535 66 81
telefoon griffie 072 535 67 92
e-mailadres griffie [email protected]
onderwerp Onderzoek regionaal zwembad en toekomst zwembad Het
Baafje
datum raadsvoorstel 10 december 2012
verklarende woordenlijst geen
bijlagen vier

1 AANLEIDING

Zwembad “Het Baafje” heeft al jaren een relatief grote negatieve exploitatie. Er zijn in 2011 en
2012 voor de korte termijn maatregelen getroffen, waardoor de exploitatie is verbeterd. Om het
exploitatietekort verder terug te dringen heeft bureau Drijver en Partners een onderzoek
uitgevoerd. Dit heeft in juni 2012 geresulteerd in het rapport “Exploitatieonderzoek Het Baafje”. Dit
rapport is input voor de verdere uitwerking van ons voorstel aan uw raad in januari 2011 om de
exploitatie van het zwembad geen gemeentelijke kerntaak meer te laten zijn.
Samenhangend hiermee is in opdracht van uw raad, de haalbaarheid onderzocht van een
regionaal zwembad. In eerste instantie samen met de gemeenten Castricum en Bergen, maar
nadat Bergen zich heeft teruggetrokken nu met alleen de gemeente Castricum. De uitkomst van dit
onderzoek, het rapport “ Een zwembad voor Castricum en Heiloo’’ wordt nu betrokken bij de
discussie over de toekomst van een zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo

2 HET BELEIDSKADER

2.1 Strategische visie
Dit voorstel heeft betrekking op het (de) volgende speerpunt(en) uit de strategische visie
2005 – 2015:

1.1.1
De gemeente kiest voor een vraaggerichte benadering, waarbij ingespeeld wordt op
wensen en behoefte van de inwoners.
1.1.2
De inwoners worden ingeschakeld bij plan- en beleidsvorming met gebruikmaking van
transparante communicatie.
1.2.2
Functionele samenwerking in of met de regio wordt gezocht in geval van aantoonbare
voordelen.
2.4.3
Voor de inrichting van nieuwe openbare ruimte is de bestaande kwaliteit uitgangspunt.
PAGINA 1 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

2.4.4
Voor bouwlocaties worden duidelijke beeldkwaliteitsplannen opgesteld.
3.3.1
Behoud van het huidige voorzieningenniveau.
3.3.2
De gemeente besteedt – daar waar mogelijk – de verantwoordelijkheid voor het beheer van
accommodaties uit.
4.1.2
Verbeteren van de leefbaarheid.
2.2 Collegeprogramma
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het collegeprogramma
2010 – 2014:

1.1.1
Heiloo blijft een zelfstandige gemeente met een hoog ambitie- en voorzieningenniveau.
Heiloo wil zich op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze ontwikkelen met
oog voor efficiëntie en effectiviteit. Kernwoorden zijn groen, kwaliteit, betrouwbaar en
vraaggericht. Hierdoor is en blijft Heiloo een fijn dorp om in te wonen en te werken.
2.2.1
Een structureel sluitende begroting, nu en in de toekomst.
3.4.1
Per project de financiële risico’s voor de gemeente bekijken.
3.5.1 Ontwikkelingen in Zuiderloo en Zandzoom realiseren, waarbij de omvang van de financiële
risico’s bepalend is voor de eventuele realisatie
2.3 Lokaal beleid
n.v.t.
2.4 Landelijke wet- en regelgeving
n.v.t.
3 RAADSVOORSTEL

3.1 Vragen
De concrete vragen die ten aanzien van zwemvoorzieningen nu voorliggen aan de gemeenteraad
van Heiloo zijn:
.
Wil de gemeente Heiloo participeren in een regionaal zwembad met de gemeente Castricum.
.
Wat wil de gemeente in de toekomst met zwembad Het Baafje.
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen zijn door bureau Drijver en Partners twee
rapporten geschreven. In het rapport “Exploitatieonderzoek Het Baafje“ worden de mogelijkheden
geschetst om de exploitatie van het zwembad te verbeteren. In het rapport “Een zwembad voor
Castricum en Heiloo” worden de mogelijkheden beschreven voor een regionaal bad. In paragraaf

3.4 en 3.5 worden de rapporten toegelicht.
3.2 Keuzes
Wat onomstotelijk uit beide rapporten blijkt, is dat zowel voor de instandhouding van Het Baafje,
als het exploiteren van een regionaal zwembad met Castricum een substantiële financiële bijdrage
van de gemeente Heiloo noodzakelijk is. Voordat de gemeente een keuze kan maken voor Het
Baafje of een regionaal bad, zal zij in eerste instantie moeten besluiten of er een zwembad voor de

PAGINA 2 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

inwoners van Heiloo moet zijn en of de gemeente daar middelen voor beschikbaar wil blijven
stellen.

Als de gemeente namelijk besluit om in de toekomst geen middelen meer beschikbaar te stellen
voor een zwemvoorziening voor haar inwoners, betekent dit dat Het Baafje afgestoten moet
worden en dat Heiloo niet kan participeren in een regionaal bad.
In dit raadsvoorstel wordt daarom in eerste instantie besluitvorming gevraagd of ook na 2014
middelen beschikbaar worden gesteld voor een zwemvoorziening voor de inwoners voor Heiloo.

1. Geen middelen en een zwembad voor Heiloo
Indien de raad besluit geen middelen meer beschikbaar te stellen met ingang van 2014 voor een
zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo, is een regionaal zwembad met Castricum niet
mogelijk en zal Het Baafje moeten worden afgestoten.

Argumenten bij keuze 1.

.
De bezuinigingsrichting van € 247.000,- op de exploitatie van zwembad Het Baafje, die door
ons college in de kadernota van 2011 en 2012 is neergelegd voor 2014 wordt bereikt.
.
Aan het collegevoorstel ( januari 2011) om het zwembad geen gemeentelijke taak meer te
laten zijn is voldaan.
.
Alternatieve zwemlocaties voor inwoners zijn beschikbaar in de omgeving (zie rapport “’Een
zwembad voor Castricum en Heiloo”)

Voorwaarden

Het Baafje dient na 2013 te worden gesloten.

In paragraaf 3.7. worden de gevolgen van deze keuze verder toegelicht en vergeleken met die van
keuze 2.

2. Wel middelen en een zwembad voor Heiloo
Indien de gemeente ervoor kiest om een zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo in stand te
houden en daar dus middelen voor beschikbaar te stellen in de toekomst, dient de raad
aansluitend een besluit te nemen over

> hoeveel middelen de gemeente beschikbaar wil stellen
> voor welke zwemvoorziening: Het Baafje of een regionaal zwembad.
Deze keuze wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.3 tot en met 3.6.

Keuze 2: wel een zwembad voor Heiloo en middelen

Het college adviseert uw raad om een zwemvoorziening voor de inwoners in stand te houden en
daarvoor middelen beschikbaar te blijven stellen na 2013. Voor zowel de instandhouding van Het
Baafje op korte termijn als een regionale zwemvoorziening op de langere termijn is een bedrag van
tussen de € 180.000,- en € 200.000,- nodig. De raad wordt geadviseerd voor het dekkingstekort op
de begroting, van tussen de € 180.000,- en € 200.000,- dat na 2013 ontstaat, de OZB met ingang
van 2014 te verhogen. Nu is op de begroting na 2013 een structurele bezuiniging opgenomen op
de exploitatie van zwembad Het Baafje van € 247.000,-. Dit is in lijn met de kaderbrieven van 2011
en 2012. Als uw raad besluit middelen voor een zwemvoorziening te reserveren op de begroting
na 2013 ontstaat hierdoor een dekkingstekort na 2013.

PAGINA 3 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

Argumenten

1.
Het college is niet doof voor geluiden uit de raad en het dorp, waaruit de wens naar voren
komt om een zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo te handhaven in het dorp.
2.
Het college voorziet dat het dekkingstekort op de begroting niet gevonden kan worden binnen
de huidige budgetten, temeer daar verwacht wordt dat door diverse landelijke ontwikkelingen
de druk op die budgetten zal toenemen.
3.
Een zwembad is onderdeel van een van de bovenste lagen van de “Behoeftepiramide van
Maslow”, die in de kaderbrief 2012-2015 is opgenomen als leidraad voor een sluitende
begroting. Dit betekent dat de gemeente minder geld wil uitgeven aan de producten die
gelieerd zijn aan de bovenste lagen van de piramide.
3.4 keuze voor een regionaal zwembad of het Baafje
Op grond de rapporten van Drijver en Partners kan een keuze worden gemaakt tussen een
regionaal zwembad en de instandhouding van Het Baafje.
Het college adviseert uw raad de middelen voor een zwemvoorziening voor de inwoners van
Heiloo in te zetten voor een regionale zwemvoorziening. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt
geadviseerd te bezien tegen welke aanvaardbare kosten Het Baafje kan worden opengehouden.
Onafhankelijk van de keuze voor Het Baafje of een regionaal zwembad, wordt geadviseerd beheer
en exploitatie op afstand te zetten.

Voorwaarden

.
met de gemeente Castricum moet onderhandeld worden, of met het genoemde budget of met
een lagere bijdrage een regionale zwemvoorziening mogelijk is, wellicht op grond van een
andere verdeelsleutel dan nu is gehanteerd in het rapport van “ Een zwembad voor Castricum
en Heiloo”;

.
(kosten van) financiering, nieuwbouw, exploitatie en beheer van een regionaal bad moeten
worden beperkt en vastgelegd in de wijze van aanbesteding en exploitatie;
.
eenmalig moet een deel van de bijkomende kosten worden gefinancierd, waarvan de hoogte in
overleg met Castricum moet worden bepaald;

Argumenten

1.
Een regionale zwemvoorziening heeft een veel hoger maatschappelijk rendement dan Het
Baafje en bevindt zich zeer nabij Heiloo (Limmen) of wellicht zelfs in Heiloo.
2.
Financiële risico’s van de exploitatie van een regionaal bad zijn beperkt en het
exploitatieresultaat is veel beter in verhouding tot het maatschappelijk rendement dan dat van
Het Baafje.
3.
Drijver en Partners constateren dat gemeenten in toenemende mate onvoldoende zijn
toegerust om zwembaden te exploiteren en te beheren. Dat geldt ook voor de gemeente
Heiloo.
ad.1. Het maatschappelijk rendement

In de rapporten van Drijver en Partners worden twee totaal verschillende zwemvoorzieningen
beschreven (zie paragraaf 3.5 en 3.6). Het Baafje is een groot recreatief en oud openluchtbad, dat
maximaal 4 maanden per jaar open is, afhankelijk van de weersomstandigheden. De regionale
zwemvoorziening biedt alle inwoners van Heiloo het hele jaar door zwemplezier in een modern

PAGINA 4 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

nieuw binnen- en buitenbad, op zeer korte afstand (Limmen) of zelfs in de gemeente Heiloo (zie
bijlage 4.). Het maatschappelijk rendement van een regionaal binnen- en buitenbad is dus vele
malen hoger dan dat van Het Baafje. Niet alleen kan er vaker worden gezwommen, maar het bad
is ook voor meer doelgroepen geschikt.
Daarnaast zal een regionaal binnen- en buitenzwembad veel beter aansluiten op de toekomstige
zwembehoefte. Dit komt doordat:

>
De vraag naar zwemvoorzieningen verschuift van recreatief zwemmen naar
doelgroepzwemmen. Het Baafje is een recreatieve zwemvoorziening.
Doelgroepactiviteiten zijn zeer beperkt mogelijk, omdat deze sterk weersafhankelijk
zijn.

>
Het aantal jeugdigen zal dalen, het aantal senioren (65+) stijgen. Voor senioren is de
watertemperatuur een belangrijke factor, evenals de hygiëne. Een binnenbad is voor
senioren daarom aantrekkelijker.

ad. 2. Het exploitatietekort en de financiële risico’s

Ondanks dat Het Baafje een totaal andere zwemvoorziening is als een regionaal bad, liggen de
exploitatiekosten van beide baden dicht bij elkaar. De exploitatiekosten van de genoemde
regionale zwemvoorziening zijn in verhouding beperkt, doordat de kosten met Castricum worden
gedeeld. Daarnaast heeft Het Baafje veel zwemwater in verhouding tot het aantal inwoners,
waardoor de kosten ook relatief hoog zijn voor de gemeente.
Ook zijn de risico’s van de exploitatie van Het Baafje groot door:
> de weersafhankelijke opbrengsten (marge van € 40.000,-)
> onzekere bezuinigingsmogelijkheden op lange termijn door privaatrechtelijke
verzelfstandiging en verkleinen wateroppervlak ( marge van € 65.000,-)

> risico op onverwacht groot onderhoud
Het exploitatietekort van een regionaal zwembad is minder weersafhankelijk. De exploitatie en het
beheer van het regionale bad komen op afstand van de gemeente. Contracten gebaseerd op
Publiek Private Samenwerking (PPS) voor wat betreft de bouw, de financiering, het onderhoud en
de exploitatie kunnen de risico’s voor Castricum en Heiloo verkleinen. Door vooraf een maximaal
bedrag op de begroting van Heiloo beschikbaar te stellen worden de risico’s voor Heiloo geheel
beperkt.

ad.3. Op afstand zetten van beheer en exploitatie

Drijver en Partners zien mogelijkheden om zowel het maatschappelijk als het financieel rendement
van zwembad Het Baafje te vergroten. De belangrijkste voorwaarde om de exploitatie te kunnen
verbeteren is het op afstand zetten van het beheer en de exploitatie. Privaatrechtelijke
verzelfstandiging biedt wat Drijver en Partners betreft de beste mogelijkheden voor de gemeente
om invloed te kunnen blijven uitoefenen, om de maatschappelijke functies te waarborgen, maar
ook de vrijheid en mogelijkheden om actiever en goedkoper te exploiteren. Voorbeelden van een
privaatrechtelijke verzelfstandiging zijn het onderbrengen van beheer en exploitatie bij een
bestaande partij in de omgeving (sportbedrijf Alkmaar, stichting de Witte Brug) of een lokale
stichting. De uiteindelijke keuze van de gemeente voor een nieuwe beheersvorm van zwembad
Het Baafje hangt af van het gewicht dat men toekent aan de factor gemeentelijke invloed en
financieel rendement (bijlage 8 van het rapport).

PAGINA 5 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

3.5 Vrienden van het Baafje
De rapporten “Exploitatieonderzoek Het Baafje”’ en “Een zwembad voor Castricum en Heiloo ” zijn
naar de stichting “Vrienden van Het Baafje“ gestuurd met het verzoek om een reactie. De
gemeente heeft alleen op het rapport “Exploitatieonderzoek Het Baafje’’ een reactie van hen
ontvangen. In grote lijnen onderschrijven de Vrienden van Het Baafje het rapport van Drijver en
Partners. Met name de verbetering van de wijze van exploitatie zien zij ook als een van de
belangrijkste maatregelen waardoor het maatschappelijk en financieel rendement van Het Baafje
kan worden verhoogd. Belangrijk vinden zij ook het opstellen van een werkplan 2013 en het
verbeteren van de horeca/kiosk. Zij zijn het echter niet eens met het mogelijk verkleinen van de
configuratie van Het Baafje. Zij vinden dat hierdoor een groot deel van de aantrekkelijkheid van
Het Baafje verloren gaat. Tenslotte geven zij in hun reactie aan graag betrokken te worden bij de
uitwerking van de maatregelen.

3.6 Financiën
De omvang van de benodigde middelen van tussen de € 180.000,- en € 200.000,- voor de
instandhouding van een zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo is gebaseerd op de
exploitatiekosten van een regionaal zwembad met Castricum en de exploitatiekosten van Het
Baafje.
Uit de rapporten van Drijver en Partners blijkt dat de kosten voor Heiloo voor een regionaal
zwembad liggen tussen minimaal € 180.000,- en € 217.000,- afhankelijk van de gekozen variant.
De omvang van het exploitatietekort van Het Baafje kan de komende jaren komen te liggen tussen
de € 180.000,- en € 220.000,- mits er nog een aantal korte termijn maatregelen worden getroffen.
Op de lange termijn kan het exploitatietekort van Het Baafje worden verlaagd naar tussen de
€ 125.000,- en € 180.000,- afhankelijk van de mogelijkheden om privaatrechtelijk het Baafje te
verzelfstandigen en te verkleinen.

Financiering

In de kaderbrief in 2014 is een bezuiniging opgenomen op de exploitatie van Het Baafje van
€ 247.000,- Voor het tekort van € 200.000,- tot € 180.000,- wordt geadviseerd de OZB met ingang
van 2014 te verhogen.

Toelichting kosten

Kosten regionaal zwembad

De kosten van een regionaal bad voor de gemeente Heiloo hangen af van welke variant wordt
gekozen en de verdeelsleutel van de kosten tussen Heiloo en Castricum. In onderstaand overzicht
brengt Drijver en Partners de mogelijkheden in beeld.

exploitatietekort incl. kapitaalslasten kosten reguliere
variant in euro’s
kosten minimum
variant in euro’s
totale kosten 594.700 510.200
Kosten Heiloo bij verdeling op basis van
geraamd bezoek nieuw zwembad
217.113 182.413
Kosten Heiloo bij verdeling op basis van 50/50 297.350 255.100
Kosten Heiloo bij verdeling op basis van
inwoners
235.802 202.297

PAGINA 6 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

Het aanleggen van een regionaal zwembad kost tussen de € 7,5 en € 6,5 miljoen. Bij een
kostenverdeling op grond van het toekomstig aantal geraamde bezoekers komt dat neer op een
bijdrage voor Heiloo van € 2,7 – € 2,34 miljoen. Deze kosten leiden tot een hoogte van de jaarlijkse
exploitatiebijdrage van Heiloo van tussen de € 217.000,- en € 182.000,- afhankelijk van welke
variant gekozen wordt. De kapitaalslasten zijn verdisconteerd in bovengenoemde
exploitatiekosten.
Daarnaast heeft Drijver en Partners nog een eenmalige investering begroot van € 375.000 voor
aanvullende voorzieningen als nutsvoorzieningen, infrastructuur en parkeerplaatsen (exclusief
opstartkosten). Deze is niet verdisconteerd in de exploitatiebijdrage. Het is nog onduidelijk hoe de
verdeling van deze kosten zal worden.
Een investering in een regionale zwemvoorziening zal mogelijk aanvullend gefinancierd moeten
worden door het aantrekken van een extra lening bij onze bank, afhankelijk van de uitkomst van
het overleg met Castricum. Dit betekent een verslechtering van de vermogenspositie van de
gemeente Heiloo.

kosten zwembad Het Baafje
.
Korte termijn

Het exploitatietekort van Het Baafje kan door korte termijn maatregelen teruggebracht worden tot
tussen de € 220.000,- en €180.000,- inclusief kapitaalslasten. Op korte termijn kan een aantal
maatregelen, zoals het verhogen van de pacht van de kiosk nog tot verbetering van de exploitatie
leiden. Deze zullen echter wegvallen tegen de stijging van de gemiddelde onderhoudskosten
volgens de Meerjaren Onderhoudsplanning in 2013.
Het Baafje dateert van 1970 en kent daardoor de komende jaren hoge onderhoudskosten. In het
Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt hiermee rekening gehouden. Wordt dit onderhoud niet
gepleegd (kleedkamers, perrons) verliest het bad haar aantrekkelijkheid en komen er minder
mensen.

.
Lange termijn

Een privaatrechtelijke verzelfstandiging of uitbesteding en verkleining van het wateroppervlak
kunnen leiden tot een besparing van € 25.000,- tot € 75.000,-. Deze besparingen kunnen echter
niet binnen twee jaar gerealiseerd worden. Onderzoek moet uitwijzen wat technisch en financieel
mogelijk is.
In 2012 heeft er een visuele inspectie van de betonnen bakken (zwembaden) plaatsgevonden (zie
bijlage: rapport visuele inspectie). De conclusie van deze inspectie is dat het 50m bad van Het
Baafje in een goede staat is.

3.7 Risico’s
Als uw raad besluit met ingang van 2014 de OZB te verhogen en er moet in de toekomst nog meer
worden bezuinigd, is het de vraag of het dan maatschappelijk aanvaardbaar gevonden wordt de
OZB nog meer te verhogen.

3.8 Advies raadscommissie
De raadscommissie Maatschappelijke Zaken heeft in haar vergadering van maandag 11 februari
2013 het volgende geadviseerd:

PAGINA 7 van 8
Raadsvoorstel: Onderzoek regionaal zwembad en
toekomst zwembad Het Baafje

VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorgesteld wordt:

1.
een bedrag van tussen de € 180.000,- en € 200.000,- op de gemeentelijke begroting te blijven
reserveren na 2013 voor een zwemvoorziening voor de inwoners van Heiloo;
2.
voor de dekking van het tekort op de begroting dat door het besluit bij punt 1. ontstaat na
2013, de OZB te verhogen met ingang van 2014 en;
3.
uit te spreken of en zo ja op welke wijze de inwoners hierover geraadpleegd moeten worden;
4.
uw voorkeur uit te spreken voor een regionale zwemvoorziening bij positieve besluitvorming bij
punt 1. en 2. en het college opdracht te geven in overleg met Castricum te treden of met een
lagere bijdrage van Heiloo dan € 180.000,- een regionaal zwembad gerealiseerd kan worden;
5.
te besluiten Het Baafje voorlopig open te houden en indien blijkt dat een regionale
zwemvoorziening niet mogelijk is, dan te bezien tegen welke aanvaardbare kosten Het Baafje
is open te houden;
6.
te besluiten onafhankelijk van de keuze voor een regionale zwemvoorziening of Het Baafje,
dat exploitatie en beheer van een zwemvoorziening op afstand van de gemeente Heiloo
worden gezet.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
Mevrouw C.C.H. van de Meent De heer T.J. Romeyn
secretaris burgemeester
PAGINA 8 van 8