Politiek spreekt zich “klip en klaar”uit

PERSBERICHT 13 juni 2013

ZWEMBAD   ‘t BAAFJE

Naar aanleiding van alle berichten en standpunten aangaande het gemeentelijke zwembad ‘tBaafje hecht HEILOO-2000 eraan haar standpunt hierover klip en klaar duidelijk te maken.

Ons uitgangspunt is dat voor de inwoners van Heiloo het wenselijk is een openbare zwemaccommodatie binnen Heiloo te hebben, zowel vanuit recreatief als educatief oogpunt.

Wij hebben nu een zwembad ’t Baafje en HEILOO-2000 heeft het standpunt dat dit zwembad open dient te blijven.

Wij sluiten onze ogen niet voor de regionale wensen en mogelijkheden om de activiteiten te bundelen in een regionaal zwembad.  Wij vinden het prima de mogelijkheid van een regionaal zwembad te onderzoeken zodra er een concrete locatie bekend is. Hiervoor is reeds onderzoek verricht en wij vinden het nodeloze moeite dit in een vervolgonderzoek nog eens over te doen.

Het is nu tijd dat gemeentebesturen eens besluiten nemen in plaats van tergend uitstel.

Zolang er geen locatie bekend is en de financiële haalbaarheid ter discussie staat, zijn wij van mening, dat:

  1. ´t Baafje open blijft
  2. De gemeente geen medewerking meer verleent aan andere initiatieven voor de oprichting van een ander zwembad binnen de gemeente.
  3. Er wel actief gezocht wordt naar nieuwe exploitatie modellen, zodat er in een later stadium  in voorkomend geval aansluiting gekregen kan worden bij een regionaal zwembad.

Voorop bij Heiloo 2000 staat dat de zwemfaciliteit met bijbehorende recreatieve nevenactiviteiten voor Heiloo gewaarborgd moet worden en wij blijven daarin de ‘Vrienden van ’t Baafje’ van harte  steunen.

Voor verdere vragen kunt U zich wenden tot onze fractie voorzitter

 

Dick Bergmans

[email protected]

06 15 398 032/072 533 74 09

Ingezonden brief VVD raadslid Ellen las van Bennekom

Plannen Regionaal zwembad Flut!

De plannen die nu voorliggen voor een regionaal zwembad zijn flut! Gebaseerd op onrealistisch haalbare bezoekersaantallen, veel te rooskleurige rentepercentages en nog niet ingecalculeerde verwervingskosten voor de grond en aanleg van infrastructuur is dit plan op voorhand al gedoemd te mislukken. Een bezoekersaantal van 180.000 per jaar is volledig onrealistisch voor een klein bad zoals geschetst, namelijk een binnenbadje van 10 x 15 en een buitenbad van 25 x 10 met een ligweide van slechts 200 m². Dit bad zou 180.000 bezoekers per jaar moeten trekken, dat wil zeggen bij 360 openingsdagen per jaar, 500 bezoekers per dag!. De Hoornse Vaart, met een compleet waterpark en alle luxe voorzieningen van dien, trekt 200.000 bezoekers per jaar. Ieder weldenkend mens kan dan nagaan dat die 180.000 voor het geplande regionaal zwembad nooit gehaald gaat worden, waarbij je je eveneens moet afvragen of er in het weekend überhaubt 2250 bezoekers (compensatie voor wat door de week niet komt) mogen worden toegelaten op z’on klein zwemoppervlak. Heiloo moet hier minimaal vier miljoen euro in gaan investeren en dat geld is er niet!  De jaarlijkse subsidie van € 200.000 is gebaseerd op het geraamde aantal bezoekers van 180.000. Als dat aantal niet gehaald wordt dan is € 200.000 subsidie per jaar zwaar ontoereikend. Het Baafje moet met € 150.000 per jaar kunnen blijven voortbestaan. Wellicht enigszins gedateerd, maar wel de identiteit van Heiloo.

Ellen Las van Bennekom